ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Oczyszczanie ścieków

Miasto Kościan posiadało oczyszczalnię ścieków od roku 1966. Była to jednak oczyszczalnia mechaniczna. Rozbudowę i modernizację oczyszczalni rozpoczęto w 1994 roku wg. projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, które istnieje do dzisiaj. Budowę zakończono i oddano do użytku w lipcu 1997 roku, a zakładane parametry, po okresie rozruchu, osiągnięto w grudniu 1997 roku. Całkowity koszt realizacji inwestycji, w roku 1997 wynosił ponad 7 mln. zł. W roku 1999 wyposażono oczyszczalnię w system aparatury kontrolno- pomiarowej, oraz w sterowanie komputerowe. W roku 2001 wymieniono kratę mechaniczną i pobudowano drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni, a w  listopadzie 2005 roku wymieniono prasę odwadniającą osady ściekowe ze śrubowej na taśmową. Obecnie oczyszczalnia ścieków czeka na kolejną przebudowę, dostosowującą ją do unijnych wymogów jeżeli chodzi o zmniejszenie energochłonności i zmniejszenie emisji odorów.

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Kościana (ul. Kanałowa 1, Kościan)

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest około 1 km na północny zachód od Kościana  w rejonie wsi Kiełczewo, w odległości ok. 1 km od drogi Kościan – Grodzisk  oraz 0,5 km od obwodnicy Kościana.

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna dla 50.000 RLM pracująca w układzie trzystopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją.

Przepustowość :
- Q d. nominalna -  7.000 m3/d
- Q średnia w roku 2013 – 3,987 m3/d
- Q d. max.  – 8.400 m3/d

Parametry oczyszczonych ścieków:
- BZT5 ≤ 15 mg O2/dm3
- ChZT ≤ 125 mg O2/dm3
- azot ogólny ≤ 10 mgN/dm3
- zawiesina ≤ 35 mg/dm3
- fosfor ogólny ≤ 2 mgP/dm3

Odbiornik ścieków

Odbiornikiem bezpośrednim ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny, połączony z rowem sierakowskim odprowadzającym ścieki na długości 4 km obok wsi Sierakowo i Szczodrowo do odbiornika pośredniego jakim jest Dolny Kanał Obry, na wysokości wsi Szczodrowo.

Zgodność działania oczyszczalni z wymaganiami polskimi i UE

W tabeli poniżej zestawiono wartości wybranych parametrów jakości ścieków oczyszczonych wyrażone za pomocą wskaźników z pozwolenia wodnoprawnego.

Tabela: Zestawienie wartości stężeń głównych zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie w roku 2013.

Źródło: Laboratorium  Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

Zestawione dane wskazują, że pod względem eliminacji zanieczyszczeń wyrażonych jako BZT5, ChZT, substancje biogenne oraz zmniejszenia stężenia zawiesiny w oczyszczanych ściekach, oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i jej efektywność jest zgodna zarówno z wymaganiami przepisów polskich, jak i UE.

 

sprzedaż armatury 4