ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Przedmiot działalności

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. oprócz zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzi usługi w zakresie wynajmu sprzętu  oraz dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między innymi:

- odbiór  techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej,

- odbiór  techniczny  sieci nie należącej do przedsiębiorstwa,

- montaż i demontaż wodomierza w przypadku udokumentowanego uszkodzenia powstałego z winy odbiorcy,

- montaż i demontaż wodomierza przekazywanego przez odbiorcę do ekspertyzy, o ile ta nie wykaże niesprawności wodomierza,

- ekspertyza wodomierza - badanie sprawności wodomierza poświadczone świadectwem Urzędu Miar,

- plombowanie wodomierza,

- wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej,

- odbiór techniczny przyłącza wodociągowego,

- zamknięcie lub  ponowne otwarcie wody dla celów inwestycyjnych,

- likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na wniosek odbiorcy,

- uruchomienie i zamknięcie hydrantu do poboru wody,

- zamknięcie lub  ponowne otwarcie wody dla celów inwestycyjnych,

- likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na wniosek odbiorcy,

- uruchomienie i zamknięcie hydrantu do poboru wody,

- wypożyczenie zestawu  wodomierzowego do poboru wody z hydrantu  na okres do 14 dni,

- uzgodnienie dokumentacji branżowej: gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i drogowej,

- wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wod./kan. wraz z późniejszym uzgodnieniem dokumentacji,

- usługi instalacyjne: wymiany zaworów, głowic, kształtek itp.,

- wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego,

- praca samochodów:  FORD, samochodu ciężarowego VW LT 28 (DOKA), STAR do czyszczenia wpustów,  MAN - WUKO do czyszczenia kanalizacji,

- praca ciągnika MF-235, koparki CAT,

- praca agregatu prądotwórczego 63 kW i FOGO 4kW, igłofiltrów,  kamery vCAM,

- wynajem agregatu sprężarkowego z młotem pneumatycznym, pompy szlamowej, piły do cięcia asfaltu.

 

Spółka oferuje również badania laboratoryjne wody i ścieków w akredytowanym laboratorium. Do zadań laboratorium związanych z zakładem należy kontrola jakości wody:

- na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie miasta Kościana,

- wody z sieci wodociągowej,

- wody ze studni głębinowych,

- ścieków i osadu z Oczyszczalni Ścieków w Kościanie,

- ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

 

Dodatkowo personel Laboratorium jest przygotowany do pobierania i transportowania próbek na zlecenie Klienta . Dla klientów zewnętrznych prowadzimy szereg usług w zakresie badań wody pobieranej z indywidualnych ujęć oraz instalacji celem określenia jej przydatności do spożycia.

 

sprzedaż armatury 4