ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

My i środowisko

Ważne aby zużywać tylko tyle wody, ile jest niezbędne !!!

Oddziaływanie na środowisko           

Wiadoma, że sprawne odprowadzenie ścieków to bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców.            

Miasto Kościan posiadania  oczyszczalnię ścieków od roku 1966, ale do roku 1997 była to oczyszczalnia mechaniczna, nie spełniająca obowiązujących w tym czasie norm europejskich jeżeli chodzi o parametry oczyszczanych ścieków. Oczyszczanie polegało na zgrubnym oczyszczaniu ścieków na kracie obsługiwanej ręcznie, osadzaniu się najcięższych zawiesin w osadniku Imhoffa, oraz na osadzaniu się pozostałych drobnych frakcji zawiesin na poletkach zalewowych znajdujących się wokół oczyszczalni w liczbie 11szt. W ostatnim okresie pracy oczyszczalni wykorzystywano w tym celu 5 poletek. Następnie ścieki odprowadzano z ostatniego poletka do rowu, który miał długość 4km, i prowadził ścieki do Dolnego Kanału Obry za wsią Szczodrowo. Władze miasta rozpisały przetarg na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 1993 roku. Następnie wyłoniono wykonawcę, czyli nieistniejącą już firmę Melkan z Kościana. W lipcu 1997 roku nastąpiło otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni, a pełną zdolność oczyszczania, osiągnęła ona po rozruchu w grudniu 1997 roku. Projekt został sfinansowany w ramach europejskiego funduszu PHARE za kwotę ponad 7.000.000,00 zł. Następnie w roku 2000, doposażono oczyszczalnię w pozostałe urządzenia i obiekty zgodne z kontraktem. W międzyczasie wymieniono już kilka urządzeń które uległy zużyciu, lub zostały nieprawidłowo dobrane.              

Obecnie skanalizowane jest całe miasto, oraz wsie ościenne, jak Sierakowo, Szczodrowo, Kiełczewo, Kurza Góra, Pelikan i  Kokorzyn,  które stanowią Aglomerację Kościańską i również odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków, która mieści się w Kiełczewie na ul. Polnej 75.             

Ze względu na znaczne zużycie urządzeń oczyszczalni, spółka Wodociągi Kościańskie zleciła wykonanie, i jest w posiadaniu kolejnego projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, który uwzględnia najnowsze standardy oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych, oraz zmniejszenie energochłonności obiektów oczyszczalni.
Wciąż przybywa powierzchni utwardzonych, ulic, parkingów, chodników i dachów. Wody opadowe muszą z nich odpłynąć. To kolejny problem, kosztowny i trudny, bo nie na takie jej ilości oblicza się przepustowości kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Spółka Wodociągi Kościańskie wytwarza także  odpady, które są naturalną konsekwencją jej działalności, a zwłaszcza oczyszczania ścieków. Odpady są na bieżąco unieszkodliwiane, i utylizowane. Osady ściekowe są higienizowane wapnem palonym i stosowane na gruntach rolnych.

Udział w programie KPOŚK.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Powstał w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego, zgodnie z ustawą Prawo Wodne i Dyrektywą 91/271/EWG. Sporządzony został przez Ministra Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 roku.

Cel Programu: redukcja o min.75 % całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego kraju - odprowadzanych do Bałtyku.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2015 r.
Wszystkie (czyli 1378) aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) większej od 2 000 należy wyposażyć w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.

Finansowanie: ISPA, Fundusz Spójności, fundusze regionalne, fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne), środki własne gmin. Potrzeby w skali kraju oszacowano na 17 mld zł.

 

sprzedaż armatury 4