ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Umowy - woda i ścieki

Zasady ogólne zawierania umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków.

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - "Wodociągami Kościańskimi" Sp. z o.o. w Kościanie, a Odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i, z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.     

Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności gdy podłączenie do sieci wykonane zostało bez zgody Spółki.    

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.).

2. Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Miasta Miejskiej Kościana z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. Urz. 2013, poz. 6662).

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy w Dziale Obsługi Klienta Spółki przedłożyć:

- pisemny wniosek o zawarcie umowy,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego ( Akt Notarialny lub Odpis z Księgi Wieczystej), do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki,

- dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej wraz z upoważnieniem potwierdzonym przez notariusza) do zawarcia umowy.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON,

- osoby prawne - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS lub rejestru handlowego, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.

Dokumenty uzupełniające przedstawiane na żądanie:

- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu w skali 1:1000 (wydaje Urząd Miasta),

- plan sytuacyjny zagospodarowania działki, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.    

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przedłożyć należy również protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości (obiektu), potwierdzony przez obie strony, zawierający m. in.: dane następcy prawnego, odczyt wskazania wodomierza na dzień przekazania (przejęcia) nieruchomości (obiektu) oraz uwagi do stanu technicznego wodomierza.

Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

- właściciel,

- współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca - jeżeli został upoważniony przez właściciela (współwłaścicieli),

- zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie,

- osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.”

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1. ilości i jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz warunków ich świadczenia;
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3. praw i obowiązków stron umowy;
4. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
6. ustaleń zawartych w zezwoleniu udzielonemu Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta (gminy) Kościan;
7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Wnioski:
1. wniosek o zawarcie umowy (zobacz)
2. wniosek o zawarcie umowy z lokalami (zobacz)
3. wniosek o wypowiedzenie umowy (zobacz)

 

sprzedaż armatury 4