ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Wstrzymanie dostarczania wody

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania Odbiorców usług o jego lokalizacji i możliwości korzystania.

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta lub Burmistrza oraz Odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Wznowienie przez Spółkę świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, następuje po uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z innych powodów

Ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” przewiduje możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z  przepisami prawa,

- odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzenia pomiarowych.

 

Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:

- w przypadku braku wody na ujęciu,

- w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

- na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków  bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach:

- zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia,

- wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,

- działania siły wyższej, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług,

- zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki.

 

Spółka o planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków powiadamia odbiorców usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, spółka niezwłocznie informuje odbiorców usług , w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

sprzedaż armatury 4