ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Wpłaty i windykacja należności

Wpłaty należności za wodę i ścieki

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego, najczęściej co dwa miesiące. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą lub doręczana osobiście przez pracownika (Inkasenta ) Spółki.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy i wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku wpłat przelewem prosimy o powoływanie się w tytule przelewu:  imieniem i nazwiskiem odbiorcy, numerem faktury bądź numerem płatnika lub odbiorcy podanym na przesłanej fakturze. Ułatwi to pracę podczas księgowań raportów bankowych oraz zapobiegnie uniknięciu ewentualnych pomyłek.

Jeżeli klient nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić to niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta, tel. 65 512 13 88.

Postępowanie windykacyjne

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Brak zapłaty w terminie uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Informacja o aktualnym zadłużeniu Odbiorcy widnieje na bieżąco wystawianych fakturach.   

W przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie Spółka wysyła do Klientów upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z nowo wyznaczonym terminem płatności (w ciągu 14 dni od daty wystawienia upomnienia). Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została uregulowana, Spółka wysyła wezwanie do zapłaty z terminem płatności 14 dni, kolejne wezwanie jest wezwaniem ostatecznym przedsądowym – brak zapłaty należności w wyznaczonym na  wezwaniu terminie jest podstawą do:

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
- skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

Koszty postępowania sądowego i komorniczego ponosi zalegający z opłatami Odbiorca.

W sprawie ustalenia należności  wobec Spółki informacji udziela Dział Finansowo-Księgowy, tel. 65 512 13 88 wew. 24

 

 

sprzedaż armatury 4