Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

 

 

CIEKAWOSTKI

Objętość wód słodkich na Ziemi szacowana jest na ok. 35 mln km3, co stanowi zaledwie 2,5% ogólnych zasobów wód. Większość wody na Ziemi jest słona. Najwięcej (prawie 69%) zasobów wód słodkich gromadzą lodowce i stała pokrywa śnieżna na całej Ziemi. Drugim głównym ich źródłem są wody podziemne (ok. 30%), a wody rzek, słodkich jezior, płytkie wody podziemne - z których my głównie czerpiemy wodę do picia - stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich. Polska - co może zaskakiwać - jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Wielkość zasobów wodnych stawia nas dopiero na 26 miejscu w Europie.
Źródło: proekologia.pl

Nawiązując do wcześniejszej informacji oraz okoliczności pobrania w dniach 6, 8 i 10 października 2014 roku z Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie próbek wód ściekowych, które następnie poddano analizie pod kątem występowania w nich substancji odurzających i ich metabolitów, publikujemy otrzymane wyniki (tab. 3 i 4)

 

We wszystkich analizowanych próbkach ścieków oznaczono zawartość amfetaminy, metamfetaminy, 3,4-metylenodioksymetamfetaminy (MDMA, ecstasy), benzyloekgoniny i kokainy. W badanych próbkach ścieków stężenia 3,4-metylenodioksy-N-etyloamfetaminy (MDEA) oraz 3,4-metylenodioksyamfetaminy (MDA) buły poniżej poziomu oznaczalności. W ściekach wykryto obecność zarówno kokainy, jak i jej metabolitu – benzyloekgoniny. Oszacowanie konsumpcji kokainy przez daną społeczność lokalną dokonano na podstawie stężenia benzyloekgoniny w ściekach miejskich. Tylko niewielki procent kokainy jest wydalany w postaci niezmienionej i obliczenia dotyczące szacowania spożycia tego środka odurzającego są wykonywane na podstawie badania jego metabolitu.
Przedstawione w raporcie wyniki dotyczą jedynie sytuacji w konkretnych dniach poboru prób. Końcowe wnioskowanie musi uwzględnić również warunki pogodowe (susza, opady atmosferyczne), zmienną liczbę osób przebywających na danym terenie (np. duża impreza masowa), aktualnego staniu (istnienie przecieków) i wielkości systemu kanalizacji czy możliwości przemian badanych substancji w ściekach różnego pochodzenia.
Wykryta zawartość środków odurzających z grupy amfetamin w ściekach może pochodzić nie tylko ze spożycia przez konsumentów, ale także może pochodzić z powstawania amfetaminy i jej pochodnych w wyniku metabolizmu leków czy ewentualnych innych źródeł.

ŚNIEG TO TEŻ WODA, A WIĘC CIEKAWOSTKA O WODZIE :)!

Niezwykła budowa płatków śniegu - płatki śniegu zbudowane są z cząsteczek wody, a widziane pod mikroskopem ujawniają niezwykłą perfekcję i symetrię. Sześcioramienne gwiazdki najpiękniej wyglądają, gdy temperatura powietrza ma równo zero stopni. W przeciwnym razie płatki tracą swój urok. Przy silnym mrozie nie są już tak piękne, nie mają czystej, nieskazitelnej struktury, gdyż ulegają silnemu zamarzaniu. Przy temperaturze dodatniej płatki rozpadają się, stają się bardziej przeźroczyste i przypominają coraz bardziej zamarznięte krople wody, czyli grad. Płatki śniegu nigdy nie są takie same, nigdy się nie powtarzają. Śnieg pojawia się, gdy para wodna kondensuje w chmurze w temperaturze od minus 4 do plus 15 stopni. Gdy temperatura jest bliska zero stopni, kryształki miękną i łatwo się zlepiają, tworząc duże płaty. Przy niższych temperaturach w narożach sześciokątnych kryształków dochodzi do intensywnej sublimacji i powstają przepiękne, koronkowe blaszki.

Oto najbardziej niesamowite zdjęcia płatków śniegu wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego schłodzonego do minus 170 stopni przez naukowców z Centrum Badań Agrokulturalnych Beltsville w stanie Maryland.

źródło: forum.gazeta.pl; twojapogoda.pl

NAJWIĘKSZY PROJEKT WODNY ŚWIATA TO ZAPORA TRZECH PRZEŁOMÓW
Zapora Trzech Przełomów jest jedną z największych tam świata, znajduje się ona na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin o nazwie Hubei pomiędzy trzema wąwozami: Qutang, Wuxia i Xiling. W wyniku budowy zapory powstał zbiornik wodny o linii brzegowej mającej ok. 630 km długości. Sama tama ma wysokość 185 m i długość 2335 m, a powierzchnia tafli wody to 1045 km2. Ciężar wody w tym sztucznym zbiorniku powstałym przez spiętrzenie rzeki Jangcy zmienia nachylenie osi Ziemi o prawie 3 cm!!!  Przy tamie znajduje się również największa hydroelektrownia na świecie, o zainstalowanej mocy 18,2 tys. MW.

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, realizując zadania wskazane w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, przeprowadził wspólnie z Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu analizy, polegające na oszacowaniu liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód. Badania były prowadzone w dniach 6, 8 i 10 października 2014 r. na ściekach dopływających na Oczyszczalnie Ścieków w Kiełczewie.

Wyniki przeprowadzonego badania zostaną udostępnione po ich otrzymaniu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.